Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Осипенко Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Агроiнформсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14038 м. Чернiгiв пр-кт Перемоги, 129
4. Код за ЄДРПОУ 00915219
5. Міжміський код та телефон, факс (04622)34183 (04622)34183
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.03.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00915219.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 16.03.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.03.2015 обрано Член Наглядової ради Мондрус Людмила Iванiвна НК 976526
20.12.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0004
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".
13.03.2015 обрано Член Наглядової ради Костiна Нiна Михайлiвна НК 860560
26.10.2000 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0009
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".
13.03.2015 обрано Голова Наглядової ради Осипенко Сергiй Iванович НК 393767
07.10.1997 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
42.9428
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".
13.03.2015 звільнено Директор Осипенко Юрiй Iванович НК 798284
26.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
51.5311
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 14.03.2012.
13.03.2015 звільнено Голова Наглядової ради Осипенко Сергiй Iванович НК 393767
07.10.1997 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
42.9428
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 14.03.2012.
13.03.2015 звільнено Член Наглядової ради Мондрус Людмила Iванiвна НК 976526
20.12.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0004
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 14.03.2012.
13.03.2015 звільнено Член Наглядової ради Костiна Нiна Михайлiвна НК 860560
26.10.2000 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0009
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 14.03.2012.
13.03.2015 обрано Директор Осипенко Юрiй Iванович НК 798284
26.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
51.5311
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 13.03.2015. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Директор ПрАТ "Агроiнформсервiс".