Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Осипенко Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Агроiнформсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14038 м. Чернiгiв пр-кт Перемоги, 129
4. Код за ЄДРПОУ 00915219
5. Міжміський код та телефон, факс 04622)34183 04622)34183
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 49 Вiдомостi НКЦПФР 13.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00915219.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 13.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2018 обрано Член наглядової ради Костiна Hiнa Михайлiвна
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
0.0009
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акщонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на nocaдi з 13.03.2015р. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".
12.03.2018 обрано Голова наглядової ради Осипенко Сергiй Iванович
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
42.9428
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Голови наглядової ради з числа обраних на загальних зборах акцiонерiв 12.03.2018 р. членiв наглядової ради розглядалась на засiданнi наглядової ради протокол № 3 вiд 12.03.2018 р.
12.03.2018 звільнено Директор Осипенко Юрiй Iванович
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
51.5311
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцюнерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 13.03.2015р.
12.03.2018 звільнено Голова наглядової ради Осипенко Сергiй Iванович
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
42.9428
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акщонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015р.
12.03.2018 звільнено Член наглядової ради Мондрус Людмила Iванiвна
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
0.0004
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами aкцiонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 13.03.2015р.
12.03.2018 звільнено Член наглядової ради Костiна Hiнa Михайлiвна
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
0.0009
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на nocaдi з 13.03.2015р.
12.03.2018 звільнено Головний бухгалтер Мондрус Людмила Iванiвна
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
0.0004
Зміст інформації:
Пiдстава для звiльнення власне бажання ,наказ № 2-К вiд 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.1993р.
12.03.2018 обрано Директор Осипенко Юрiй Iванович
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
51.5311
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не мае непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Директор ПрАТ "Агроiнформсервiс".
12.03.2018 обрано Член наглядової ради Осипенко Сергiй Iванович
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
42.9428
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015 р. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".
12.03.2018 обрано Член наглядової ради Мондрус Людмила Iванiвна
згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала
0.0004
Зміст інформації:
Рiшення прийнято загальними зборами aкцiонерiв 12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015р. Обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ "Агроiнформсервiс".