Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 09.04.2019
Дата публікації 27.02.2019 15:39:30
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Агроінформсервіс"
Юридична адреса* 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129
Керівник* Осипенко Юрій Іванович - Директор. Тел: 0462774613
E-mail* office@tehnoteks.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» код ЄДРПОУ 00915219 Місцезнаходження товариства : Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» повідомляє ВАС, що 09 квітня  2019 року о 14-00 за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виноситься на голосування):

 

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  2. Обрання голови  та секретаря зборів.
  3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
  7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році, плановий розподіл прибутку на 2019 рік та їх затвердження.

                                        Проекти рішень з питань порядку денного.

 

  1.Обрати лічильну комісію у складі : Мондрус Людмилу Іванівну, Осипенко Юрія Івановича.

  2. Обрати головою загальних зборів- Костіну Ніну Михайлівну, Секретарем загальних зборів - Осипенко Сергія Івановича.    

3.Встановити регламент проведення загальних зборів: доповіді до 10 хвилин, виступи в дебатах до 5 хвилин Голосування по питанням порядку денного зборів проводити бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації для участі у загальних зборах. Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос.

 4. Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

       5.  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

       6.  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік

 7.  Не розподіляти чистий прибуток Товариства за підсумками роботи в 2018 році , а чистий прибуток Товариства за підсумками роботи в 2018 році направити на розвиток виробництва і покриття збитків минулих років. Затвердити плановий розподіл прибутку на 2019 рік шляхом направлення на   розвиток виробництва.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 09 квітня 2019року з 12.30 по 13.45 год. за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28).

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03квітня 2019 р.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 08 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. по 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) або за адресою власного Web-сайта:  00915219.smida.gov.ua   .

 

09 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами - Директор Товариства - Осипенко Юрій Іванович.

 

 

 

       Основні показники фінансово-госпосподарської діяльності

ПрАТ "Агроінформсервіс" (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

371.6

366.5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

170.2

181.5

Запаси

0.7

1.6

Сумарна дебіторська заборгованість

132.9

114.6

Грошові кошти та їх еквіваленти

1.4

2.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6.7

-13.7

Власний капітал

282.9

262.5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

56.9

56.9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

88.5

103.8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

20.4

68.7

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

227484

227484

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.09

0.3

 

           Тел. для довідок (04622)34183                                     ПрАТ "Агроінформсервіс"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Осипенко Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2019
(дата)