Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.02.2014
Дата публікації 11.02.2014 12:22:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Агроінформсервіс"
Юридична адреса* 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129
Керівник* Осипенко Юрій Іванович - Директор. Тел: 0462236413
E-mail* office@tehnoteks.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» код ЄДРПОУ 00915219
Місцезнаходження товариства : Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» повідомляє ВАС, що 02 квітня 2014 року о 14 годині за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році, плановий розподіл прибутку на 2014 рік та їх затвердження.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 02 квітня 2014 року з 12.30 по 13.45 год. за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27 березня 2014 р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 01 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. по 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28).
02 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами – Директор Товариства – Осипенко Юрій Іванович.

Основні показники фінансово-госпосподарської діяльності
ПрАТ “Агроінформсервіс” ( тис.грн.)
Найменування показника Періоди
2013р. 2012 р.
Усього активів 342.0 298.3
Основні засоби 226.4 226.1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2.5 2.5
Сумарна дебіторська заборгованість 62.9 68.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 5.7 1.3
Нерозподілиний прибуток -53.9 -21.5
Власний капітал 222.3 254.7
Статутний капітал 56.9 56.9
Догострокові зобов”язання - -
Поточні зобов”язання 119.2 43.1
Чистий прибуток ( збиток ) -32,4 6.5
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 227484 227484
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10
Тел. для довідок (04622)34183

Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 28 від 11.02.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Осипенко Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.02.2014
(дата)