Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.03.2020 14:39:02
Дата здійснення дії: 21.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс»
Код за ЄДРПОУ:  00915219
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» код ЄДРПОУ 00915219

Місцезнаходження товариства : Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс» повідомляє ВАС, що 21 квітня 2020 року о 14-00 за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виноситься на голосування):

 

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
  7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році, плановий розподіл прибутку на 2020 рік та їх затвердження.

 

Проекти рішень з питань порядку денного.

 

1. Обрати лічильну комісію у складі : Мондрус Людмилу Іванівну, Осипенко Юрія Івановича.

2. Обрати головою загальних зборів - Костіну Ніну Михайлівну, Секретарем загальних зборів - Осипенко Сергія Івановича.

3. Встановити регламент проведення загальних зборів: доповіді до 10 хвилин, виступи в дебатах до 5 хвилин Голосування по питанням порядку денного зборів проводити бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації для участі у загальних зборах. Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос.

 4. Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

7. Не розподіляти чистий прибуток Товариства за підсумками роботи в 2019 році так як, за підсумками роботи в 2019 році Товариство отримало збитки . Затвердити плановий розподіл прибутку на 2020 рік шляхом направлення на розвиток виробництва.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 21 квітня 2020 року з 12.30 по 13.45 год. за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14 квітня 2020 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства» та відповідних положень Статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних Зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування з питань порядку денного. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Станом на 10 березня 2020 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 227 484 (двісті двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій — 219833 (двісті дев’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять три) штуки простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Відповідно до статей 36, 38 Закону України “Про акціонерні товариства» (надалі іменується «Закон») Товариство від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. по 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129 (другий поверх, кімната 28) або за адресою власного Web-сайта: 00915219.smida.gov.ua .

21 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами - Директор Товариства - Осипенко Юрій Іванович.

Товариство до початку загальних зборів протягом 3-х робочих днів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

 

 

 

Основні показники фінансово-госпосподарської діяльності

ПрАТ "Агроінформсервіс" (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

380.4

371.6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

159.0

170.2

Запаси

 0.6

 0.7

Сумарна дебіторська заборгованість

145.6

132.9

Грошові кошти та їх еквіваленти

 8.8

 1.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 -70.2

 6.7

Власний капітал

206.0

282.9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 56.9

 56.9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 -

 -

Поточні зобов’язання і забезпечення

174.2

 88.5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 -76.9

 20.4

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

227484

227484

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 -033

 0.09

 

 Тел. для довідок (04622)34183 ПрАТ "Агроінформсервіс"